Důležité informace pro spotřebitele KERAMIKA PLUS

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám, že jste si zakoupil zboží  ze sortimentu KERAMIKA PLUS.

 

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím. 

Zboží zakoupené v KERAMIKA PLUS může prodávající uložit na náklad kupujícího ve skladu. V takovém případě činí poplatek za uložení/úschovu 200,- Kč včetně DPH za každý započatý kalendářní den uskladnění. Poplatek je splatný současně s vydáním zboží.

 

Na zboží je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců ode dne jeho převzetí kupujícím. Na vybrané durhy zboží může být záruční doba delší. V případě, že je v obalu doklad o poskytnutí delší záruční doby stanovené výrobcem, může spotřebitel požádat o potvrzení prodeje i na tomto dokladu. Pro účely reklamačního řízení stačí předložit doklad o zakoupení spolu s tímto dokladem. V případech, kdy výrobce vyžaduje registraci nebo stanoví další podmínky, je potřeba tyto dodržet.

 

Práva z odpovědnosti za vady (reklamace) se uplatňují bez zbytečného odkladu, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která začíná běžet převzetím zboží. Nahlášení reklamace lze řešit třemi způsoby:

  1. Vyplněním elektronického formuláře na https://www.obklady-verdek.cz
  2. Nahlášením reklamace operátorovi na lince 491 114 191 v PO-PÁ 7:30-17:30 hod.
  3. Osobní návštěvou pobočky

Práva a povinnosti vyplývající ze sjednané kupní smlouvy upravují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spory vzniklé v souvislosti s reklamačním řízením budou přednostně řešeny v rámci existujících systémů mimosoudních řešení a spotřebitelských sporů. K řešení sporů lze využít Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00  Praha 2, (www.coi.cz), nebo Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 , Praha 1 (www.finarbitr.cz), nebo platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Poškození zboží vzniklé v průběhu jeho dopravy zajišťované kupujícím nelze reklamovat. Konkrétní postup reklamačního řízení se řídí Reklamačním řádem.  Záruka se nevztahuje na škody způsobené na zboží nesprávnou obsluhou, nevhodným ošetřením a držbou, neodborným zásahem, manipulací (pozorně čtěte doporučení prodávajícího a doporučení výrobců), chybným sestavením, skladováním, nesprávným připojením, nebo instalací, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením a používáním, běžným opotřebením, úmyslným poškozením, (jakož i zásahem vyšší moci, nebo působením jiných vnějších vlivů). Záruka se rovněž nevztahuje na vady, na které byl kupující předem písemně upozorněn a na které byla poskytnuta sleva z kupní ceny.  Vadou zboží nejsou vlastnosti použitého materiálu přípustné závaznou normou. 

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží, nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím, nebo nedovoluje-li to jeho stav z hlediska hygienického.

Za vadu zboží nelze považovat, když věc byla užívána nadměrně či jinak nepřiměřeně účelu, pro který se běžně užívá, nebo by se měla užívat.

Kupující nemá nárok na náhradu nutných nákladů nebo na náhradu škody od prodávajícího, že zhotovitel provede ze zjevně vadného zboží (vizuálně jiné rozměry, porušená glazura, nerovnost, apod.) konkrétní dílo – týká se především obkladů a dlažeb. V takovém případě nese vůči kupujícímu odpovědnost za vynaložené náklady na zhotovení a následnou demontáž díla zhotovitel (včetně eventuální náhrady škody), a to na základě jejich samostatného smluvního stavu. Barevné a rozměrové tolerance výrobků, které plynou z charakteru keramické výroby a které povolují příslušné normy, nejsou považovány za vady výrobků.

Není povoleno používat abrazivní (s přísadou písku, nebo jiných mechanických částí) a chemicky agresivní prostředky k čištění vodovodních baterií, koupelnových doplňků, koupelnového nábytku, sprchových vaniček a zástěn, akrylátových a plechových van, dřevěných sedátek a jiných chromových, barevných a lakovaných povrchů, jakož i obkladových dekorů a listel. Dochází tím k poškození boží a na případnou reklamaci v takovém případě nelze brát zřetel. 

Obklady, dlažby, listely, …

Nejpozději před zahájením kladečských prací prověřte dodané zboží dodané zboží rozložení do plochy – včetně sestavení dekorů. Zkontrolujte jednotnost značení rozměrů a odstínů na kartonech. Nikdy nemíchejte různě označené odstíny a rozměry. Odstíny barev obkladů a dlažeb mohou být odlišné od vystavených vzorků na prodejně či obrázků v tištěné podobě (katalogů apod.) – jednotlivé výrobní série se mohou v rámci norem lišit. Při kladení větší plochy (nad 4x4 m) nezapomeňte provést dilatační spáry (v ploše kolem nosných a dilatačních částí staveb), zejména u venkovních podlah a podlahového topení. Na venkovní plochy, bazény. U podlahového topení, na zatížené prostory na nenasákavou slinutou dlažbu a mozaiky použijte flexibilní lepidlo a flexibilní spárovací hmoty. 

Pokud kupujete dlažbu do šachovnice, může se stát, že dlaždice budou mít jiný rozměr. Do 2 mm rozdílu v délce hrany dlaždic mezi oběma barvami se dají rozdíly bez problémů vyrovnat pokládkou a spárováním. Pokud však kombinujete více barev a skládáte z jednotlivých barev pruhy, musí být rozměr dlaždic co nejvíc e shodný. I proto je nutné před započetím pokládání různé rozměry porovnat z důvodu možné odchylky.  Pro čištění obkladových materiálů, zejména dekorů a listel, nepoužívejte abrazivní a chemicky agresivní prostředky.

Koupelnový nábytek, dřevěná sedátka

Dřevěné lakované výroby se nesmí omývat (polévat) vodou, ale pouze otřít jemnými textiliemi s mýdlovou vodou. Koupelnový nábytek je určen do vlhkého prostředí koupelen, nesmí však přijít do přímého kontaktu s tekoucí, či stojatou vodou.

Vodovodní baterie, koupelnové doplňky

Při montáži vodovodních baterií doporučujeme instalovat filtry na baterii pro zachycení mechanických nečistot, případně na hlavním přívodu vody do objektu. U termostatických baterií doporučujeme instalaci filtru na jemné mechanické nečistoty min. 200 µm. Škody vzniklé zanesením vršků, kartuší, termoprvků, sítek, perlátorů a sprch vodním kamenem nebo nečistotami z vodovodního řád nejsou předmětem reklamace. Někteří výrobci vodovodních baterií instalací filtrů podmiňují prodlouženou záruční dobu Zejména u vodovodních baterií a koupelnových doplňků musí být čištěny povrchové plochy mýdlovým roztokem a jemnými textiliemi. Nepoužívejte žádné čistící prostředky s obsahem kyselin, mechanické čistící prostředky nebo čistící prostředky na bázi octa. Na vady vzniklé nedodržením tohoto doporučení se záruka nevztahuje. 

Vany, sprchové kouty a vaničky,…

Vany, sprchové kouty a vaničky čistěte námi doporučenými přípravky, není povoleno používat chemická agresivní rozpouštědla. Způsob montáže musí být takový, aby zboží šlo vyjmout, demontovat bez destrukčních prací -  u van tedy nesmí být obložené dlaždice přes jejich lem, musí být vyjímatelné z obezdívky. Prodejce nehradí náklady spojené s poškozením obkladů, dlažby neb zdiva, které mohou vzniknout při nerespektování tohoto pravidla. 

Elektrické spotřebiče

Při údržbě elektrických spotřebičů vždy postupujte dle návodu výrobce.