Nákupní řád KERAMIKA PLUS spol

Tento Nákupní řád KERAMIKA PLUS spol. s.r.o.  (dále jen „Nákupní řád“) stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen „prodávající“ nebo „podnikatel“) a zákazníkem (dále jen „kupující“ nebo „spotřebitel“). Bližší informace o prodávajícím jsou na www.keramikaplus.cz v sekci kontakty. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

  1. Vymezení pojmů 

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní případně o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel respektive prodávající.

Prodávající – je podnikatel, který spotřebiteli, případně jiným kupujícím prodává výroky, nebo poskytuje služby.

Kupující, spotřebitel – je každý člověk, který mino rámec své podnikatelské činnosti, nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná.

Kupující/jiný subjekt – osoba vykonávající činnost na vlastní účet a odpovědnost živnostenským, nebo odborným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považována se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Každá další osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo odbornou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

Kupní smlouva – kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabít vlastnické právo k ní, kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Všeobecné obchodní podmínky pro odběratele – (VOP pro odběratele) – znamená smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím upravená v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro odběratele, které platí podpůrně jako doplněk Nákupního řádu, a které jsou zveřejněny na webové stránce www.keramikaplus.cz . Odchylná ujednání v nákupním řádu mají v takovém případě před zněním VOP pro odběratele přednost.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím upravená tímto Nákupním řádem (vč. reklamačního řádu), VOP pro odběratele a dále relevantní informace obsažené v jednotlivých sekcích obchodu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odesílání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Vysvětlení zkratky: ZOS: zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

 

 

 

 

1.1. Objednávka 

a)Objednávku je možné učinit on-line košíkem, emailem nebo telefonicky. Jakákoliv forma je závazná.

b)Objednáním zboží kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád vystavený prodejcem.

c)Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

d)Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

e)Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.

 

1.2. Práva a povinnosti prodávajícího 

f)Prodávající má povinnost sdělit veškeré údaje o zboží, daních i poplatcích nebo dalších nákladech.

g)Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnická práva k věci v souladu se smlouvou.

h)Uzavřít smlouvu v souladu s údaji, které sdělil spotřebiteli před uzavřením smlouvy. Údaje lze měnit, pouze pokud si je strany výslovně ujednají, jinak platí obsah pro spotřebitele příznivější. Podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení. Pokud prostředek komunikace na dálku neumožňuje poskytnout spotřebiteli všechny údaje, je prodávající povinen je spotřebiteli sdělit v textové podobě nejpozději do doby plnění. 

i) Při objednání prostřednictvím prostředku komunikace na dálku je prodávající povinen neprodleně potvrdit obdržení objednávky a zaslání smlouvy a všeobecných obchodních podmínek v textové podobě. 

j) Při odstoupení od smlouvy, pokud spotřebitel využije vzorový formulář, potvrdí podnikatel bez zbytečného odkladu jeho přijetí. 

k) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. 

l) Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví. 

 

1.3. Práva a povinnosti kupujícího 

a) Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky. 

b) Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží. 

c) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, například u poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, u dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho vlastní osobu, u opravy nebo údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

d) Dodal-Ii podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-Ii se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět. 

e) Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-Ii kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti schovatele. Při uzavření smlouvy s odkládací podmínkou přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího nejdříve dnem splnění podmínky. 

f) Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

g) Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-Ii se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-Ii ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-Ii vadu lstivě. 

h) Má-Ii kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. 

 

1.4. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy za pomoci prostředků komunikace na dálku 

- Dle § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby    14ti dnů. Lhůta běží de dne uzavření smlouvy a jde-Ii o 

-kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží 

- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo 

- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

 

1.5. Právo odstoupit od smlouvy - informace pro spotřebitele 

Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat na adrese: Keramika Plus spol. s.r.o., Obklady Verdek, Verdek 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,  nebo na eshop@obklady-verdek.cz, nebo na +420 491 114 191 (Po-Pá, poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete využít níže uvedený formulář, ale není to podmínka. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. 

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-Ii, že jste toto zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo jej předejte na adresu: Keramika Plus spol. s.r.o., Obklady Verdek, Verdek 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

 

 Vzor odstoupení od kupní smlouvy:

Adresát: 

Keramika Plus spol. s.r.o., Vítězná – Hájemství 6, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Text: 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (doplnit konkrétní údaj). 

Datum objednání datum obdržení 

Jméno a příjmení spotřebitele 

Adresa spotřebitele 

Podpis spotřebitele 

Datum 

 

Reklamace 

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit. 

Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu c zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit.

 

2.1. Reklamační řád 

 

2.1.1. Právo kupujícího na reklamaci vadné věci 

 

a) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal (§ 2161), 

b) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-Ii ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné; 

c) že věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; 

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-Ii jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy; 

e) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; 

f) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů (za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci - § 2099). 

g) Na žádost kupujícího mu prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo, IČO, případně další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti (§ 2166 a § 15 odst. 2 novely ZOS). Toto potvrzení není záručním listem ve smyslu záruky za jakost (§ 2113). 

h) Je-Ii to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věcí vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. 

i) Nebrání-Ii tomu povaha věci, lze uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje (§ 2166). 

j) Má-Ii prodaná věc při převzetí kupujícím vady, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, právo z vadného plnění (reklamaci) - § 2161 a 2172. Je-Ii však v potvrzení vydaném prodávajícím uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v rámci vadného plnění u toho, kdo je určen 

k provedení opravy (§ 2172). 

k) Za vadu, za kterou prodávající odpovídá, nelze považovat případy, kdy: 

l) kupující vadu sám způsobil (§ 2170); 

m) u věcí prodávaných za nižší cenu vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci (§ 2167 a § 2170); 

n) opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; 

o) a případy, kdy to vyplývá z povahy věci (§ 2167). 

 

2.1.2. Místo pro uplatnění reklamace 

 

a) Kupující má právo uplatnit reklamaci: 

1. v kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží; 

2. v místě nebo sídle podnikání prodávajícího (§ 19 odst. 1 ZOS); 

3. požadavek na opravu věci provedenou v rámci práva z vadného plnění u osoby určené k takové opravě, uvedené v potvrzení prodávajícího o rozsahu a době trvání jeho povinností z vadného plnění, v případě, je-Ii tato osoba v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (§ 2172). 

b) Kupující je povinen prokázat oprávněnost svého nároku na uplatnění reklamace. Vedle vytknutí vady je tedy povinen prokázat, že reklamuje u správného prodávajícího či osoby určené k provedení opravy v rámci práva z vadného plnění a v zákonem stanovené době. To lze prokázat nejlépe prodejním dokladem či písemným potvrzením rozsahu a doby trvání povinností prodávajícího v případě vadného plnění (§ 2166), popř. dokladem o poskytnutí záruky za jakost (§ 2113). 

 

2.1.3. Lhůta pro uplatnění reklamace 

 

a) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (§ 2165), přičemž projeví-Ii se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (§ 2161). Právo z odpovědnosti za vady lze uplatnit pouze u vad, za které prodávající kupujícímu odpovídá (§ 2167 a 2170). 

b) Je-Ii na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, má tato informace charakter záruky za jakost (§ 2165 a 2113). 

c) Ujednají-Ii prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání (§ 2168). 

d) Ujednají-Ii prodávající s kupujícím ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z odpovědnosti za vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu (§ 2174). 

e) Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po uvedenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si uchová obvyklé vlastnosti (záruční doba). Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci (§ 2113). Záruku za jakost je třeba poskytovat písemnou formou (záruční list), zvláště v případech, je-Ii delší než doba použitelnosti uvedená výrobcem na obalu věci (§ 2114). 

f) Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí rovněž ustanovení článku 1 a 2 tohoto reklamačního řádu (§ 2172 a § 19 ZOS). 

g) Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-Ii věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-Ii koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 2115). 

h) Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a věc prodávajícímu předá, nebo ji podle jeho pokynů uschová nebo s ní jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-Ii kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat (§ 1922). 

i) Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-Ii vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-Ii vadu prodávající. 

j) Při oprávněné reklamaci náleží kupujícímu za zákonem stanovených podmínek i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (§ 1924). 

k) Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu (§ 1925). 

 

2.1.4. Postup při vyřizování reklamace 

 

a) Má-Ii věc při převzetí vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-Ii to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-Ii však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-Ii vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

b) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

c) Neodstoupí-Ii kupující od smlouvy nebo neuplatní-Ii právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže (vše § 2169). 

d) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (§ 2170). 

e) Je-Ii kupující spotřebitelem, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na dodání nové věci nebo právo odstoupit od smlouvy, případně může požadovat slevu (§ 19 odst. 3 novely ZOS, s využitím ustanovení § 2106). 

f) Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (§ 19 odst. 1 ZOS). 

g) V ostatních případech potvrdí prodávající nebo osoba určená k provedení opravy kupujícímu v písemné formě provedení opravy a dobu jejího trvání (§ 2173). 

h) Za vyřízení reklamace se považuje až podání informace o vyřízení reklamace prodávajícím spotřebiteli v souladu s nálezem Ústavního soudu Č. III. ÚS 2983/08 ze dne 10.2.2009. 

i) Pro případy nepřevzetí věci kupujícím po uzavření reklamačního řízení se použijí přiměřeně ustanovení o úschově (§ 2408). 

 

2.2. Věci prodávané za nižší ceny 

 

a) Má-Ii věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-Ii to zřejmé již z povahy prodeje (§ 2164). 

b) Při prodeji věci s vadou nebo věci, jejíž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebiteli, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové věci musí být prodávány odděleně od ostatních věcí (§ 10 odst. 6 ZOS). 

c) Při prodeji věci s vadou nebo věci, jejíž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, spotřebiteli, musí být tyto skutečnosti zřetelně vyznačeny v dokladu o zakoupení věci (§ 16 odst. 3 ZOS). 

d) Právo z vady nelze u věcí prodávaných za nižší cenu uplatnit u vady, pro kterou byla nižší cena sjednána (§ 2167 písm. a/jo 

e) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (§ 2170). 

f) Má-Ii věc prodávaná za nižší cenu vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§ 2171). 

g) V ostatních případech platí ustanovení článků 1 až 5 tohoto reklamačního řádu. 

 

2.3. Věci použité 

 

 

a) Při prodeji použité věci musí prodávající na tuto skutečnost spotřebitele předem zřetelně upozornit. 

Takové věci musí být prodávány odděleně od ostatních věcí (§ 10 odst. 6). 

b) Při prodeji použité věci musí být tato skutečnost zřetelně vyznačena v dokladu o zakoupení věci (§ 16 odst. 3 ZOS). 

c) Právo z vady nelze uplatnit u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím (§ 2167 písm. c)). 

d) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí. Tuto lhůtu lze vzájemnou dohodou prodávajícího s kupujícím zkrátit na polovinu, tj. 12 měsíců. Pokud by si smluvní strany ujednaly zkrácení větší, platí za ujednanou doba 12 měsíců (§ 2168). 

e) Má-Ii věc použitá vadu, z níž je prodávající zavázán, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu (§2171). 

f) V ostatních případech platí ustanovení čl. 1 až 5 tohoto reklamačního řádu. 

g)Byla-Ii cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-Ii se o prodej nové bezvadné věci, odpovídá prodávající za vady takto prodané věci v plném rozsahu.

 

3 ŘEŠENÍ SPORŮ 

Spory vzniklé v souvislosti s reklamačním řízením budou přednostně řešeny v rámci existujících systémů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K řešení sporů lze využít Českou obchodní inspekci, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2 (www.coi.cz), nebo Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1 (www.finarbitr.cz), nebo platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Neupravená ustanovení se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

4 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou shromažďovány a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Uzavřením smlouvy se VOP prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.

 

   KERAMIKA PLUS spol. s.r.o.

 

 

                                                                                                              ________________________________

                                                                                                              Keramika Plus spol. s.r.o.

                                                                                                              Obklady Verdek

                                                                                                              Linda Mádlová, Vedoucí prodejny