Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE

ze dne 1.1.2016

obchodní společnosti: Keramika Plus spol. s.r.o.

se sídlem: Vítězná - Hájemství 6, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

IČO:42192714

Spisová značka C 9066 vedená u  rejstříkového soudu v Hradci Králové.

1 DEFINICE

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek („Obchodní podmínky“) se rozumí pojmem:

1.1 Prodávající: Obklady Verdek, Verdek 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika, IČO: 42192714, Spisová značka C 9066 vedená u  rejstříkového soudu v Hradci Králové.

1.2 Zhotovitel: Keramika Plus spol.s.r.o., Vítězná-Hájemství 6, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

Česká republika, IČO: 42192714, Spisová značka C 9066 vedená u  rejstříkového soudu v Hradci Králové.

1.3 Kupující: osoba, se kterou Prodávající uzavřel Kupní smlouvu (jak je definována níže);

1.4 Objednatel: osoba, se kterou Zhotovitel uzavřel Smlouvu o Dílo (jak je definována níže);

1.5 Spotřebitel: fyzická osoba, která uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo Smlouvu o Dílo

se Zhotovitelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného

výkonu povolání. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - Spotřebitelem a Zhotovitele s

Objednatelem - Spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů („Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími;

1.6 Smluvní strany: Prodávající a Kupující u Kupní smlouvy a Zhotovitel a Objednatel u Smlouvy

o Dílo;

1.7 Zboží: věci movité, které jsou předmětem Kupní smlouvy v souladu s těmito Obchodními

podmínkami;

1.8 Dílo: zhotovení určité věci podle Smlouvy o Dílo v souladu s těmito Obchodními podmínkami,

nespadá-li pod Kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava Díla v souladu se Smlouvou

o Dílo a těmito Obchodními podmínkami;

1.9 Kupní smlouva: závazkový vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklý uzavřením písemné

kupní smlouvy nebo způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách. Kupní smlouvou

se dále rozumí smlouva na koupi Zboží uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím

prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je provozován na internetové

adrese www.obklady-verdek.cz („Internetový obchod“). V případě uzavření Kupní smlouvy

prostřednictvím Internetového obchodu platí tyto Obchodní podmínky podpůrně jako doplněk

pro Nákupní řád Keramika Plus spol. s.r.o.(dále jen „Nákupní řád“), který je zveřejněn

v Internetovém obchodě, a odchylná ujednání v Nákupním řádu mají v takovém případě před

zněním těchto Obchodních podmínek přednost;

1.10 Smlouva o Dílo: závazkový vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem vzniklý uzavřením

písemné smlouvy o dílo nebo způsobem stanoveným v těchto Obchodních podmínkách.

Smlouvou o dílo se dále rozumí smlouva o dílo uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem

prostřednictvím Internetového obchodu. V případě uzavření Smlouvy o dílo prostřednictvím

Internetového obchodu platí tyto Obchodní podmínky podpůrně jako doplněk pro Nákupní řád,

který je zveřejněn v Internetovém obchodě, a odchylná ujednání v Nákupním řádu mají

v takovém případě před zněním těchto Obchodních podmínek přednost;

1.11 Smlouva nebo Smlouvy: Kupní smlouva a Smlouva o Dílo;

1.12 Kupní cena: cena Zboží sjednaná v souladu s těmito Obchodními podmínkami;

1.13 Cena Díla: cena Díla sjednaná v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

2

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a

Kupujícím při prodeji Zboží podle Kupní smlouvy a vzájemná práva a povinnosti mezi

Zhotovitelem a Objednatelem při zhotovení Díla podle Smlouvy o Dílo.

2.2 Tyto Obchodní podmínky dále upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a

Kupujícím z Kupní smlouvy o koupi Zboží uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím

prostřednictvím Internetového obchodu.

2.3 Obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Prodávajícího/Zhotovitele.

2.4 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě a v Smlouvě

o Dílo. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě a v Smlouvě o Dílo mají přednost před

ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

2.5 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a Smlouvy o Dílo.

2.6 Obchodní podmínky Kupujícího nejsou součástí Kupní smlouvy, a to ani v případě, že nebyly

Prodávajícím výslovně odmítnuty. Použití obchodních podmínek Kupujícího je zcela

vyloučeno, ledaže se Prodávající a Kupující dohodnou výslovně písemně jinak.

2.7 Obchodní podmínky Objednatele nejsou součástí Smlouvy o Dílo, a to ani v případě, že nebyly

Zhotovitelem výslovně odmítnuty. Použití obchodních podmínek Objednatele je zcela

vyloučeno, ledaže se Zhotovitel a Objednatel dohodnou výslovně písemně jinak.

2.8 Znění Obchodních podmínek může Prodávající/Zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto

ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

Obchodních podmínek. Změny Obchodních podmínek budou Kupujícímu/Objednateli

oznámeny nejméně 30 dnů přede dnem účinnosti změny. Kupující a Objednatel je povinen se

s novelizovanými Obchodními podmínkami seznámit. Pokud nebude Kupující nebo Objednatel

souhlasit se změnou Obchodních podmínek, je oprávněn Kupní smlouvu nebo Smlouvu o Dílo

ve lhůtě 2 měsíců od oznámení změny Obchodních podmínek, nejdéle však do data účinnosti

změny Obchodních podmínek, písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná

běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení výpovědi

Prodávajícímu/Zhotoviteli. Neprojeví-li Kupující a Objednatel včas písemně vůli Kupní

smlouvu nebo Smlouvu o Dílo vypovědět, stávají se novelizované Obchodní podmínky závazné

pro další smluvní vztah podle Kupní smlouvy nebo Smlouvy o Dílo.

3 KUPNÍ SMLOUVA PŘI INTERNETOVÉM OBCHODU

3.1 Internetový obchod obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně

uvedení Kupní ceny. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní

smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v

Internetovém obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu

ohledně tohoto Zboží.

3.2 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží.

3.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše

Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné písemné

potvrzení objednávky.

3.4 Objednávku pro nákup Zboží v Internetovém obchodu Kupující může učinit následujícími

způsoby:

3.4.1 objednávkovým formulářem přímo v Internetovém obchodu (tzv. nákupní košík);

3.4.2 e-mailem na e-mailovou adresu Prodávajícího;

 

3.5 K uzavření Kupní smlouvy dochází doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je

Prodávajícím zasláno Kupujícímu na Kupujícím uvedenou elektronickou adresu.

3.6 Kupující je oprávněn provést změnu potvrzené objednávky nebo její zrušení pouze se

souhlasem Prodávajícího. Prodávající má nárok uplatňovat nárok na náhradu škody a náhradu

účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením písemně potvrzené

3

objednávky. V takovém případě Prodávající neprodleně písemně vyrozumí Kupujícího o vzniku

a odhadované výši těchto nákladů.

3.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy,

kteréžto náklady (na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.8 Prodávající poskytne Kupujícímu - Spotřebiteli znění Kupní smlouvy a znění těchto

Obchodních podmínek na e-mailovou adresu Kupujícího. Zněním Kupní smlouvy se rozumí i

potvrzená objednávka.

4 KUPNÍ SMLOUVA PŘI PRODEJI MIMO INTERNETOVÝ OBCHOD

4.1 Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické

právo ke Zboží a Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj Kupní cenu.

4.2 K uzavření Kupní smlouvy dochází v každém z těchto případů:

4.2.1 Prodávající potvrdí přijetí objednávky Kupujícího v celém rozsahu a bez jakýchkoliv dodatků,

výhrad, omezení nebo jiných změn oproti znění objednávky zaslané Kupujícím. Potvrzení

objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za

odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy, a to i v

případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění

podmínky objednávky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud

tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu. Za potvrzení

objednávky se považuje i odeslání nebo předání Zboží Kupujícímu v souladu s objednávkou;

4.2.2 Kupující potvrdí přijetí nabídky Prodávajícího v celém rozsahu. Jakékoli dodatky, výhrady,

omezení nebo jiné změny oproti nabídce zaslané Prodávajícím se považují za nový návrh

k uzavření Kupní smlouvy;

4.2.3 Kupující převezme Zboží a potvrdí dodací doklad; anebo

4.2.4 Kupující převezme Zboží a zaplatí za něj Kupní cenu Prodávajícímu.

4.3 Objednávku Zboží provádí Kupující písemně, přičemž písemná forma je zachována i v případě

objednávky učiněné e-mailem na e-mailové adrese Prodávajícího či faxem na číslo uvedené

Prodávajícím pro tyto účely. Kupující je rovněž oprávněn učinit objednávku telefonicky na

telefonním čísle uvedeném Prodávajícím pro tyto účely. Kupující učiněním objednávky

potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, porozuměl jim a že s nimi

souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

4.4 V objednávce uvede Kupující údaje stanovené Kupní smlouvou, zejména:

4.4.1 identifikační údaje Kupujícího v následujícím rozsahu:

  • u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, sídlo, IČO;
  • u právnických osob: obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo;

4.4.2 specifikaci objednávaného Zboží v rozsahu označení uvedeného Prodávajícím, typu (druhu),

velikosti, provedení;

4.4.3 množství objednaného Zboží jednotlivě pro každý typ a provedení;

4.4.4 způsob dodání Zboží; a

4.4.5 kontaktní údaje Kupujícího v rozsahu telefonního čísla a e-mailové adresy.

4.5 Pokud Prodávající považuje údaje v objednávce Kupujícího za nepřesné či neúplné, vyrozumí o

této skutečnosti Kupujícího a vyzve jej k doplnění. Do doručení doplnění nelze považovat

objednávku za kompletní a potvrzenou.

4.6 Kupující je oprávněn provést změnu potvrzené objednávky nebo její zrušení pouze se

souhlasem Prodávajícího. Prodávající má nárok uplatňovat nárok na náhradu škody a náhradu

účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením písemně potvrzené

objednávky. V takovém případě Prodávající neprodleně písemně vyrozumí Kupujícího o vzniku

a odhadované výši těchto nákladů.

5 SMLOUVA O DÍLO

5.1 Smlouvou o Dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele

Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla.

5.2 K uzavření Smlouvy o Dílo dochází v každém z těchto případů:

4

5.2.1 Zhotovitel potvrdí přijetí objednávky Objednatele v celém rozsahu a bez jakýchkoliv dodatků,

výhrad, omezení nebo jiných změn oproti znění objednávky zaslané Objednatelem. Potvrzení

objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za

odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Zhotovitele na uzavření Smlouvy o Dílo, a to i v

případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění

podmínky objednávky. Smlouva o Dílo je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud

tento nový návrh Objednatel písemně potvrdí a doručí zpět Zhotoviteli. Za potvrzení

objednávky se považuje i provedení Díla v souladu s objednávkou;

5.2.2 Objednatel potvrdí přijetí nabídky Zhotovitele v celém rozsahu. Jakékoli dodatky, výhrady,

omezení nebo jiné změny oproti nabídce zaslané Zhotovitelem se považují za nový návrh

k uzavření Smlouvy o Dílo;

5.2.3 Objednatel převezme Dílo a potvrdí protokol o převzetí Díla; anebo

5.2.4 Objednatel převezme Dílo a zaplatí za něj Cenu Díla Zhotoviteli.

5.3 Objednávku Díla provádí Objednatel písemně, přičemž písemná forma je zachována i v případě

objednávky učiněné e-mailem na e-mailové adrese Zhotovitele či faxem na číslo uvedené

Zhotovitelem pro tyto účely. Objednatel učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s

těmito Obchodními podmínkami, porozuměl jim a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a

účinném v okamžiku odeslání objednávky.

5.4 V objednávce uvede Objednatel údaje stanovené Smlouvou o Dílo, zejména:

5.4.1 identifikační údaje Objednatele v následujícím rozsahu:

  • u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, IČO, sídlo, bydliště;
  • u právnických osob: obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo;

5.4.2 specifikaci objednávaného Díla v rozsahu označení uvedeného Zhotovitelem, typu (druhu),

rozměrů, provedení;

5.4.3 dobu provedení Díla; a

5.4.4 kontaktní údaje Objednatele v rozsahu telefonního čísla a e-mailové adresy.

5.5 Pokud Zhotovitel považuje údaje v objednávce Objednatele za nepřesné či neúplné, vyrozumí o

této skutečnosti Objednatele a vyzve jej k doplnění. Do doručení doplnění nelze považovat

objednávku za kompletní a potvrzenou.

5.6 Objednatel je oprávněn provést změnu potvrzené objednávky nebo její zrušení pouze se

souhlasem Zhotovitele. Zhotovitel má nárok uplatňovat nárok na náhradu škody a náhradu

účelně vynaložených nákladů v souvislosti se změnou nebo zrušením písemně potvrzené

objednávky. V takovém případě Zhotovitel neprodleně písemně vyrozumí Objednatele o vzniku

a odhadované výši těchto nákladů.

6 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1 Základní povinností Prodávajícího je dodat Zboží Kupujícímu, předat mu příslušné doklady a

převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží v souladu s ustanoveními Obchodních

podmínek a Kupní smlouvy.

6.2 Základní povinností Kupujícího je převzít dodané Zboží v souladu s ustanoveními Obchodních

podmínek a Kupní smlouvy a zaplatit za Zboží Kupní cenu ve stanoveném termínu splatnosti.

6.3 Základní povinností Zhotovitele je provést Dílo v souladu se Smlouvou o Dílo a ve sjednaném

termínu.

6.4 Základní povinností Objednatele je převzít Dílo v souladu s ustanoveními Obchodních

podmínek a Smlouvy o Dílo a zaplatit Cenu Díla ve stanoveném termínu splatnosti.

6.5 Kupující/Objednatel je povinen oznámit Prodávajícímu/Zhotoviteli písemně změnu svých

identifikačních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci objednávky bez zbytečného odkladu,

nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o

změnu jména a příjmení, nebo obchodní firmy/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo

bydliště, IČ, DIČ, změnu zastupujících osob, kontaktních údajů, dále jakoukoli přeměnu jeho

právnické osoby.

5

7 DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1 Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, kvalitě a provedení určené v přijaté objednávce

nebo Kupní smlouvě. Spolu se Zbožím je Prodávající povinen Kupujícímu dodat doklady, které

jsou potřebné k převzetí a užívání Zboží.

7.2 Prodávající je oprávněn dodat Zboží kdykoli během dodací lhůty určené v přijaté objednávce

nebo Kupní smlouvě. Pokud dodací lhůta není stanovena, má se za to, že Zboží bude dodáno ve

lhůtě v sortimentu, vzdálenosti, okolnostech, místě a čase obvyklém.

7.3 Dílčí dodávky Zboží jsou přípustné, není-li písemně mezi Smluvními stranami sjednáno jinak.

7.4 Samotné dodání Zboží je zpravidla uskutečněno na náklady Kupujícího, pokud není písemně

mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě

požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto

způsobem dopravy.

7.5 Způsob doručení Zboží v případě prodeje prostřednictvím Internetového obchodu určuje

Kupující z nabídky způsobů doručení Zboží uvedené Prodávajícím v Internetovém obchodu,

není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak.

7.6 Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností Kupujícího. Dodací lhůta

se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodání Zboží zpožděno kvůli nepředvídaným

událostem, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením, nebo

zpožděním či nesplněním subdodávek a dále případů dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

Trvají-li překážky dle předchozí věty déle než 1 měsíc nebo dojde-li k zastavení provozu

v závodu Prodávajícího nebo jeho subdodavatelů, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy

7.7 Prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží není podstatným porušením Kupní smlouvy.

7.8 Kupující je povinen dodané Zboží převzít. Pokud Kupující Zboží v termínu dodání nepřevezme,

je Prodávající oprávněn dle své volby buď zaslat Zboží Kupujícímu na jeho náklady a

nebezpečí nebo Zboží na náklady Kupujícího a na jeho nebezpečí skladovat. Prodávající je dále

v souvislosti s odmítnutím Kupujícího převzít Zboží oprávněn od Kupní smlouvy zcela nebo

zčásti odstoupit.

7.9 Dokladem o dodání Zboží je daňový doklad nebo dodací doklad (prodejka nebo dodací list)

obsahující specifikaci druhu a množství Zboží. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující

povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně

oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o

neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem

dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a

na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.10 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, přechází na Kupujícího vlastnické právo

ke Zboží v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny včetně případného příslušenství.

7.11 Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Zboží

Kupujícímu, popř. jejím odesláním či předáním dopravci, pokud se Smluvní strany nedohodnou

písemně jinak.

7.12 Dojde-li k prodlení s převzetím Zboží z důvodu na straně Kupujícího, přechází nebezpečí škody

na Zboží na Kupujícího v první den takového prodlení.

8 PROVEDENÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo v době stanovené ve Smlouvě o Dílo.

8.2 Termín dokončení Díla může být měněn po vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele

písemným dodatkem ke Smlouvě o Dílo, podepsaném Zhotovitelem a Objednatelem. Doba

provádění Díla se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl pokračovat v provádění Díla

z důvodů na straně Objednatele.

8.3 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho

způsobilost sloužit svému účelu. Způsobilost Díla sloužit svému účelu bude Zhotovitelem

předvedena při předání Díla. Současně s předvedením Díla bude Zhotovitelem vysvětlena

Objednateli funkčnost Díla.

6

8.4 Objednatel si při předání Dílo prohlédne a přesvědčí se o jeho vlastnostech. Objednatel

převezme dokončené Dílo s výhradami, anebo bez výhrad. Bude-li Dílo dokončeno v souladu se

Smlouvou o Dílo, převezme Objednatel Dílo bez výhrad. Nebude-li Dílo při předání odpovídat

Smlouvě o Dílo, převezme Objednatel dílo s výhradami, které budou uvedeny v protokolu o

převzetí Díla. V případě, že bude prokázaná existence vad vyhrazených Objednatelem, má

objednatel práva z vadného plnění podle Smlouvy o Dílo a těchto Obchodních podmínek.

8.5 Převzetím Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle.

8.6 Pokud Zhotovitel k převzetí dokončeného Díla prokazatelně vyzve Objednatele, přičemž v této

výzvě Zhotovitel uvede přiměřenou lhůtu k převzetí Díla. Pokud Objednatel Dílo v určené době

nepřevezme, aniž by Zhotoviteli sdělil důvody, má se za to, že Objednatel v určené době Dílo

převzal, a Dílo se tímto považuje za převzaté. Den, kdy mělo dojít k převzetí Díla podle výzvy

Zhotovitele, se uvede v protokolu o převzetí Díla jako den převzetí Díla i s poznámkou, že

Objednatel se k převzetí Díla neodůvodněně nedostavil. Uvedený den se považuje za datum

zdanitelného plnění a Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad, na základě kterého má

Objednatel zaplatit Cenu Díla.

8.7 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, přechází na Objednatele vlastnické právo

k Dílu v okamžiku úplného zaplacení Ceny Díla včetně případného příslušenství.

9 KUPNÍ CENA

9.1 Kupní cena Zboží je cena smluvní a je stanovena ceníkem Prodávajícího platným v okamžiku

uzavření Kupní smlouvy, nebo je určena písemnou Kupní smlouvou, přijatou objednávkou

Kupujícího nebo platnou nabídkou Prodávajícího, kterou Kupující přijal.

9.2 Dohoda o Kupní ceně Zboží vznikne i tím, že Kupující zaplatí bezprostředně před převzetím

nebo po převzetí Zboží cenu ve výši požadované Prodávajícím.

9.3 V případě prodeje prostřednictvím Internetového obchodu je Kupní cena Zboží stanovena v

Internetovém obchodu.

9.4 Kupující je povinen zaplatit Kupní cenu i tehdy, pokud bylo Zboží poškozeno, zničeno nebo

ztraceno po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.

9.5 Kupní cena je cenou bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění a cla, není-li

písemně Smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud není uvedeno jinak, Kupní cena je uváděna

bez DPH, s výjimkou Internetového obchodu, který obsahuje Kupní ceny včetně DPH a dalších

souvisejících poplatků.

9.6 Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní smlouvy Kupující uhradí

Prodávajícímu následujícími způsoby:

9.6.1 bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího uvedený na daňovém dokladu (dále jen „Účet

Prodávajícího“);

9.6.2 v hotovosti v provozovně Prodávajícího, ve které došlo k uzavření Kupní smlouvy; anebo

9.6.3 v hotovosti na dobírku při převzetí Zboží Kupujícím.

9.7 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit Kupní cenu Zboží společně s

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího

uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.

Náklady spojené s bezhotovostní platbou (bankovní poplatky atd.) nese Kupující.

9.8 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním Zboží

Kupujícímu. V ostatních případech je při platbě v hotovosti či v případě platby na dobírku

Kupní cena splatná při převzetí Zboží, v případě bezhotovostní platby je Kupní cena splatná ve

lhůtě stanovené na daňovém dokladu.

9.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy

Kupujícímu daňový doklad, který zašle v tištěné nebo elektronické podobě v souladu s platnou

legislativou na adresu Kupujícího.

9.10 Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části, nebo jakéhokoli závazku

z Kupní smlouvy se stanoví dohodou Smluvních stran povinnost Kupujícího uhradit

Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do

zaplacení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody tím není dotčen.

7

10 CENA DÍLA

10.1 Cena Díla je cena smluvní a je stanovena ceníkem Zhotovitele platným v okamžiku uzavření

Smlouvy o Dílo, nebo je určena písemnou Smlouvou o Dílo, přijatou objednávkou Objednatele

nebo platnou nabídkou Zhotovitele, kterou Objednatel přijal.

10.2 V případě požadavku Objednatele na provedení víceprací, popř. nutnosti provedení víceprací

vyplývajících ze změn Díla požadovaných Objednatelem, bude na tyto vícepráce uzavřen

písemný dodatek Smlouvy o Dílo, v němž bude uvedena cena těchto víceprací. Veškeré

vícepráce budou odsouhlaseny Zhotovitelem a Objednatelem zápisem do stavebního deníku, jeli

veden, a stvrzeny podpisem Zhotovitele a Objednatele.

10.3 Zmaří-li Objednatel provedení Díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží Zhotoviteli Cena Díla

snížená o to, co Zhotovitel neprovedením Díla ušetřil.

10.4 Cena Díla je splatná ve lhůtě stanovené na daňovém dokladu, který Zhotovitel vystaví a zašle v

tištěné nebo elektronické podobě v souladu s platnou legislativou na adresu Objednatele.

10.5 Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, anebo výslovně sjednáno jinak mezi

Zhotovitelem a Objednatelem, platí pro Cenu Díla přiměřeně ustanovení těchto Obchodních

podmínek o Kupní ceně.

11 FAKTURACE

11.1 Daňový doklad musí být předán nebo odeslán na adresu uvedenou v Kupní smlouvě nebo ve

Smlouvě o Dílo, anebo na jinou adresu, kterou Kupující/Objednatel určil v objednávce.

Odesláním se rozumí i odeslání elektronickými prostředky.

11.2 Kupující a Objednatel je povinen uhradit celkovou částku uvedenou v daňovém dokladu ve

lhůtě splatnosti určené daňovým dokladem tak, aby nejpozději v den splatnosti daňového

dokladu byly finanční prostředky připsány na výše uvedený Účet Prodávajícího.

11.3 Pokud Kupující neuhradí kterýkoli daňový doklad Prodávajícího ve lhůtě jeho splatnosti, není

Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Kupujícímu.

11.4 Pokud Objednatel neuhradí kterýkoli daňový doklad Zhotovitele ve lhůtě jeho splatnosti, má

Zhotovitel právo přerušit zhotovování Díla do doby, než bude platba na výše uvedený Účet

Prodávajícího připsána. Po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení se zhotovováním Díla. O tuto

dobu prodlení Objednatele se prodlužuje doba provádění Díla.

12 ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

12.1 Právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží nebo Dílo při přechodu nebezpečí

škody, byť se projeví až později. Právo z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou

Prodávající nebo Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti, projeví-li se v záruční době.

12.2 Prodávající neodpovídá za vady Zboží:

12.2.1 vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího bez zavinění Prodávajícího;

12.2.2 vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, užívání, skladování, nadměrného opotřebení

Zboží; a

12.2.3 způsobené Kupujícím nebo třetí osobou.

12.3 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla:

12.3.1 vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele bez zavinění Zhotovitele;

12.3.2 vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, užívání, skladování, nadměrného opotřebení Díla;

a

12.3.3 způsobené Objednatelem nebo třetí osobou.

12.4 Prodávající odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu 24 měsíců vlastnosti stanovené Kupní

smlouvou, případně vlastnosti obvyklé. Záruční doba začíná běžet ode dne předání Zboží

Kupujícímu.

12.5 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít po dobu 24 měsíců vlastnosti stanovené Smlouvou

o Dílo, případně vlastnosti obvyklé. Záruční doba začíná běžet ode dne předání Díla

8

12.6 Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady, včetně záruční

odpovědnosti, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a obecně závaznými

předpisy.

13 POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

13.1 V případě, že dodané Zboží bude mít vadu, je Kupující povinen tuto vadu či vady Zboží u

Prodávajícího reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Vady Zboží je Kupující

povinen Prodávajícímu hodnověrným způsobem prokázat. Kupující je povinen do doby

doručení zpět Prodávajícímu uskladnit Zboží, ohledně něhož uplatňuje vady, odděleně od

ostatního Zboží a nesmí se Zbožím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit

kontrolu reklamovaných vad Prodávajícím.

13.2 Objednatel je povinen vyhradit Zhotoviteli zjevnou vadu Díla písemně v protokolu o převzetí

Díla. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli skrytou vadu Díla neprodleně e-mailem či

faxem na adresu Zhotovitele. Neoznámil-li Objednatel vadu Díla včas, nebudou mu přiznána

práva z vadného plnění.

13.3 Reklamace musí být písemná (doručena doporučeným dopisem, e-mailem, faxem nebo osobně)

a musí v ní být uveden charakter vady. V reklamaci uplatní Kupující/Objednatel nárok z vad v

souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Prodávající/Zhotovitel určuje, zda

reklamaci vyřídí odstraněním vady opravou, výměnou, anebo slevou. Po obdržení reklamace je

Prodávající/Zhotovitel povinen ve lhůtě 30 kalendářních dnů písemně vyrozumět

Kupujícího/Objednatele o posouzení reklamace. Dohodou Smluvních stran je možné tuto lhůtu

prodloužit. I po této lhůtě je Prodávající/Zhotovitel oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se

prokáže jako neoprávněná.

13.4 Reklamační řízení nemá vliv na povinnost zaplatit řádně a včas celou Kupní cenu nebo Cenu

Díla.

13.5 Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady se neuplatní, pokud

Kupující před převzetím Zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní

smlouvou sám způsobil.

13.6 Práva Objednatele vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady se neuplatní, pokud

Objednatel před převzetím Díla o rozporu se Smlouvou o Dílo věděl nebo rozpor se Smlouvou

o Dílo sám způsobil.

14 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

14.1 Spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve

lhůtě 14 dní od převzetí Zboží nebo převzetí Díla. Rozhodne-li se Spotřebitel využít tohoto

práva, musí odstoupení od Smlouvy doručit Prodávajícímu/Zhotoviteli nejpozději do 14. dne od

převzetí Zboží nebo Díla, a to na adresu provozovny Prodávajícího/Zhotovitele či na adresu

elektronické pošty Prodávajícího/Zhotovitele: .

14.2 Kromě případů, kdy je odstoupení výslovně ujednáno ve Smlouvě, Spotřebitel není oprávněn

odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, a to

zejména:

14.2.1 na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před

uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

14.2.2 na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na

vůli Prodávajícího/Zhotovitele;

14.2.3 na dodávku Zboží upraveného podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží,

které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; a nebo

14.2.4 na dodání specifického Zboží, které ztrácí svou hodnotu již samotným porušením jeho

originálního obalu.

14.3 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 14.1 těchto Obchodních podmínek se Smlouva od

počátku ruší a Smluvní strany si vydají vše, co již plnily. Plnila-li Smluvní strana zčásti, může

druhá Smluvní strana od Smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li

9

však částečné plnění pro druhou Smluvní stranu význam, může Smluvní strana od Smlouvy

odstoupit ohledně celého plnění.

14.4 Zboží musí být vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy. Zboží

musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu, nepoužité,

kompletní a s dokladem o koupi. V případě, že bude vrácené Zboží nekompletní či poškozené,

může Prodávající Kupní cenu, kterou vrací Kupujícímu v důsledku odstoupení od Kupní

smlouvy, snížit o tomu odpovídající částku v souladu s § 2999 Občanského zákoníku. Náklady

spojené s vrácením Zboží nese Kupující - Spotřebitel.

14.5 Kupní cena za vrácené Zboží bude Kupujícímu - Spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení a

to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

15 DORUČOVÁNÍ

15.1 Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se

Smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou,

prostřednictvím datové schránky, osobně oproti potvrzení o převzetí nebo doporučeně

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

15.2 Zpráva je doručena:

15.2.1 v případě doručování elektronickou poštou (e-mailem či faxem) okamžikem jejího přijetí na

server příchozí pošty za podmínky potvrzení přijetí elektronické pošty ze strany

Prodávajícího/Zhotovitele; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna

certifikátem;

15.2.2 v případě doručování prostřednictvím datové schránky okamžikem doručení zprávy do datové

schránky adresáta;

15.2.3 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím

zásilky adresátem;

15.2.4 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též

odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku

převzít) zásilku převzít; anebo

15.2.5 v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10

dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení

zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení

nedozvěděl.

16 NÁHRADA ŠKODY

16.1 Povinnost Smluvních stran k náhradě škody se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, není-li v těchto Obchodních podmínkách a/nebo Smlouvě uvedeno jinak.

16.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností

vyplývajících pro Prodávajícího ze závazkového vztahu na základě těchto Obchodních

podmínek a/nebo Kupní smlouvy.

16.3 Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností

vyplývajících pro Zhotovitele ze závazkového vztahu na základě těchto Obchodních podmínek

a/nebo Smlouvy o Dílo.

16.4 Výše náhrady škody odpovídá skutečné škodě, ušlému zisku či jakékoli nepřímé nebo následné

škodě jakkoli vzniklé Smluvním stranám či třetím osobám.

16.5 Odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti se Smluvní strana zprostí, prokáže-li, že jí ve

splnění povinnosti ze Smluv dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli („vyšší moc“). Smluvní strana, která

porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí

povinnost ze Smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně

informovat o takovém porušení nebo události druhou Smluvní stranu a vyvinout veškeré možné

úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.

10

17 BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

17.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost ohledně

informací, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy, a které nejsou veřejně známé.

17.2 Prodávající/Zhotovitel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího/Objednatele jsou

důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění dle Smlouvy a nebudou jinak zveřejněny,

poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem

týkajícího se objednaného Zboží či Díla (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající/Zhotovitel

postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na

zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do

soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně

za účelem splnění Smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího/Zhotovitele, jsou

shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,

zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

17.3 Kupující/Objednatel dává Prodávajícímu/Zhotoviteli svůj souhlas ke shromažďování a

zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro

marketingové účely Prodávajícího/Zhotovitele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení,

telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto

zpracováním zaslaným na adresu : Obklady Verdek, Verdek 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,

Česká republika, anebo e-mailem.

18 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotknutá platnost

ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek. Změny a doplňky Smluv i těchto

Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

18.2 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné v období od 1.1.2016 až do vydání nových

všeobecných obchodních podmínek a ruší veškerá předchozí znění všeobecných obchodních

podmínek.

18.3 Příslušné části Obchodních podmínek a/nebo Smluv platí až do doby úplného vypořádání práv a

závazků mezi Smluvními stranami, kromě ustanovení, které mají vzhledem ke své povaze

zavazovat Smluvní strany i po zániku závazku ze Smlouvy, zejména ustanovení o rozhodném

právu a způsobu řešení sporů.

18.4 Tyto Obchodní podmínky jsou závazné i pro právní nástupce Smluvních stran.

18.5 Změna práv a povinností z uzavřené Kupní smlouvy nebo Smlouvy o Dílo, jakož i celkové či

částečné postoupení práv a povinností Kupujícího z takové Kupní smlouvy a Objednatele

z takové Smlouvy o Dílo, podléhají předchozímu písemnému souhlasu

Prodávajícího/Objednatele.

18.6 Prodávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy na třetí

18.7 Zhotovitel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o Dílo na

třetí osobu.

18.8 Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší Smluvní

stranu v porovnání s druhou Smluvní stranou a že měly možnost seznámit se s textem a

obsahem Smluv a těchto Obchodních podmínek, obsahu rozumí, chtějí jím být vázány

a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly; to neplatí, pokud je Kupujícím nebo

Objednatelem Spotřebitel.

18.9 Smluvní strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3 a § 1798-1801

Občanského zákoníku.

18.10 Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

18.11 K rozhodování sporů z Kupní smlouvy, Smlouvy o Dílo a těchto Obchodních podmínek jsou

příslušné soudy České republiky.

18.12 Kontaktní údaje Prodávajícího/Zhotovitele:

11

18.12.1 adresa pro doručování: Obklady Verdek, Verdek 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika;

18.12.2 adresa elektronické pošty: eshop@obklady-verdek.cz

18.12.3 Telefon 491 114 191;